JOIN ME

Afbeelding1

Join me

Self storage in combinatie met een flexibel kantorenconcept in Amsterdam Noord

Amsterdam Noord is volop in ontwikkeling. Er wordt volop gebouwd met het oog op wonen en werken. Tegemoetkomend aan beide zaken ontwikkelt Join Me op dit moment een mooi concept: flex office, waar flexplekken, kantoorruimten en vergaderruimtes per dag, week of maand gehuurd kunnen worden.

In Amsterdam Noord is een gebouw  aangekocht, de verbouwing in gang gezet en vervolgens komt SC Solutions wederom in beeld voor de beveiliging en het toegangsbeheer. Een mooie klus op geringe afstand.

Het concept

Join Me redeneert vanuit de gedachte dat de manier van werken in zijn algemeenheid aan het veranderen is. Lang niet iedereen wil nog iedere dag naar een kantoorgebouw reizen om daar een vaste werkplek te hebben, terwijl er vanuit huis of dicht bij huis net zo eenvoudig gewerkt kan worden. Waarom immers tijd verdoen met reizen, terwijl dat niet strikt noodzakelijk is? Daarbij willen lang niet alle bedrijven geconfronteerd worden met dure huren van panden en reiskosten van personeel. Tel je deze twee zaken bij elkaar op, dan kom je tot de conclusie dat het wel heel prettig zou zijn als er in de buurt van de eigen woning een pand zou staan waar je voor een dag, week of maand een ruimte kan huren om aan het werk te gaan.

Flexplekken, kantoorruimtes en vergaderruimte met faciliteiten

Join Me biedt momenteel reeds in Haarlem en straks ook in Amsterdam Noord flexplekken, kantoorruimtes en vergaderruimtes die gehuurd kunnen worden. Zo is het mogelijk een flexplek te huren op een plek waar meerdere mensen op voldoende afstand van elkaar aan het werk kunnen. Wil je liever meer privacy, dan huur je een kantoorruimte. Heb je behoefte aan meer ruimte, waar je met een groep mensen kunt overleggen, dan is er zelfs de mogelijkheid tot het huren van een vergaderruimte. Daarbij is er de beschikking over koffie, thee, printers, WiFi, enz. Aan mogelijkheden geen gebrek. Wil je een ruimte huren? Dan is dat online in vijf minuten tijd te regelen.

Aandeel SC Solutions

In navolging op de vestiging Join Me flex office Haarlem, waar SC Solutions succesvol de toegang en beveiliging mocht verzorgen, is SC Solutions wederom benaderd. Deze keer om voor de nieuwe vestiging in Amsterdam Noord de toegang en beveiliging van de selfstorage en het pand voor flexoffice te regelen.

De toegang tot het terrein, het pand en de individuele ruimtes wordt uitgevoerd met een slagboom en keypads.  

Voor de beveiliging plaatsen wij een ruim aantal camera’s in de algemene ruimten en Boxwatchers in de individuele ruimten. Zo kan niet alleen de veiligheid maar ook de netheid geborgd worden.

De voorbereidingen in Amsterdam Noord zijn in volle gang, de aannemer is druk in de weer en wij zijn er klaar voor om eind mei te starten met onze enthousiaste installatiemonteurs. Op naar een mooi stukje vakmanschap binnen de eigen regio.

Join me

Self storage in combination with a flexible office concept in Amsterdam North​

Amsterdam North is in full development. There will be plenty built for living and working. Accommodating both things
Join Me is currently developing a great concept: flex office, where flexible workplaces, office spaces and meeting rooms rented per day, week or month could be.

A building  has been purchased in Amsterdam Noord, the renovation has started and SC Solutions then comes into the picture again for security and the access control. A nice job at a short distance.

The concept

Join Me reasons from the idea that the way of working in general is changing. Not everyone wants to travel every day to an office building to have a permanent workplace there, while it is just as easy to work from home or close to home. After all, why waste time traveling when it’s not strictly necessary? Not all companies want to be confronted with expensive rents for buildings and travel costs for staff. If you add these two things together, you come to the conclusion that it would be very nice if there were a building near your own home where you could rent a space for a day, week or month to to go to work.

Flex desks, office spaces and meeting room with facilities

Join Me currently offers flexible workplaces, office spaces and meeting rooms that can be rented in Haarlem and soon also in Amsterdam North. For example, it is possible to rent a flex desk in a place where several people can work at a sufficient distance from each other. If you prefer more privacy, you can rent an office space. If you need more space where you can confer with a group of people, it is even possible to rent a meeting room. There is also access to coffee, tea, printers, WiFi, etc. There is no shortage of options. Do you want to rent a space? Then this can be arranged online in five minutes.

Share SC Solutions

Following the Join Me flex office Haarlem location, where SC Solutions was able to successfully provide access and security, SC Solutions was again approached. This time to arrange access and security for the self-storage and the flex office building for the new location in Amsterdam Noord.

Access to the site, the building and the individual areas is provided with a barrier and keypads.

For security, we place a large number of cameras in the general areas and box watchers in the individual areas. In this way, not only safety but also cleanliness can be guaranteed.

Preparations in Amsterdam North are in full swing, the contractor is busy and we are ready to start at the end of May with our enthusiastic installation technicians. On to a beautiful piece of craftsmanship within our own region.

EDELBOX

EDELBOX

Een nieuwe partij in self storage Nederland

Sinds 2020 is er in de self storage markt een nieuwe speler bijgekomen: Edelbox. Daar waar de Bouwhuis Groep een sterke focus heeft op investeren in en ontwikkelen van vernieuwende vastgoedconcepten, kwamen zij op de markt met het Edelbox concept voor particulieren, ZZP’ers en ondernemers die op zoek zijn naar opslagruimte of werkruimte. Wij van SC Solutions B.V. mochten hier een mooie bijdrage aan leveren.

 

Opvallende uitstraling

Wat bij de verschillende Edelbox vestigingen in Apeldoorn, Groningen en nu ook Deventer opvalt is de strakke en moderne vormgeving. Zwarte wanden en deuren, mooie lampen en luxe goudaccenten. Tel daarbij op de benamingen van de huurruimten, brons, zilver en goud, en een opvallende uitstraling is geboden.

Van opslagruimte tot werkruimte

Een belangrijk aspect van Edelbox is het bieden van enerzijds opslagruimten voor particulieren en ZZP’ers, maar daarnaast ook werkruimten, voorzien van ledverlichting, verwarming, stroompunten en mogelijkheden voor internet en een eigen postbus. Hiermee biedt Edelbox mogelijkheden aan veel verschillende partijen. Een webshop maar onvoldoende bergruimte thuis? Dan biedt Edelbox de ruimte en het postadres die nodig zijn voor het succesvol worden van de webshop. Een manicure of pedicure, maar niet de beschikking over een geschikte ruimte? Ook dan biedt Edelbox mogelijkheden. De boxen die verhuurd worden, kunnen volledig ingericht worden naar wens.

Toegang en beveiliging uiterst betrouwbaar

Edelbox vindt het van groot belang om haar klanten een goede toegang en veiligheid te bieden. Zij  zochten daarvoor een betrouwbare partner, met hetzelfde motto als Edelbox zelf hanteert bij al haar werkzaamheden: “Eerlijk en betrouwbaar zijn, zeggen wat je doet en doen wat je zegt”. Dit maakte dat zij uitkwamen bij ons, SC Solutions B.V. Zonder veel opscheppen en hoog van de toren blazen, maakt SC Solutions B.V. zichzelf al jaren waar met betrouwbare goed werkende systemen, maatwerk en een op en top service.

 • 24/7 terreinbeveiliging met camerabewaking
 • 24/7 toegangsbeheer met keypad ( waar nodig met slagbomen)
 • Individuele unitbeveiliging, voorzien van alarm
 • Toegangsregistratie op locatie- en unitniveau
 • Een uitstekende service

Wij zijn er trots op voor de laatste twee vestigingen van Edelbox de uitgekozen partij te zijn.

Edelbox-collage.jpg

EDELBOX

A new party in self storage in the Netherlands

Since 2020, a new player has emerged in the self storage market: Edelbox. While the Bouwhuis Groep has a strong focus on investing in and developing innovative real estate concepts, they launched the Edelbox concept for private individuals, freelancers and entrepreneurs looking for storage space or workspace. We at SC Solutions B.V. could make a significant contribution to this.

Striking appearance

What is striking about the various Edelbox locations in Apeldoorn, Groningen and now Deventer is the sleek and modern design. Black walls and doors, beautiful lamps and luxurious gold accents. Add to this the names of the rental spaces, bronze, silver and gold, and a striking appearance is required.

From storage space to workspace

An important aspect of Edelbox is the provision of storage spaces for private individuals and self-employed persons, but also workspaces, equipped with LED lighting, heating, power points and options for internet and their own mailbox. With this, Edelbox offers possibilities to many different parties. A webshop but insufficient storage space at home? Then Edelbox offers the space and the postal address that are necessary for the webshop to become successful. A manicure or pedicure, but you don’t have a suitable space? Even then Edelbox offers possibilities. The boxes that are rented out can be fully furnished according to your wishes.

Extremely reliable access and security

Edelbox considers it very important to offer its customers good access and security. They were looking for a reliable partner for this, with the same motto as Edelbox itself uses in all its activities: “Be honest and reliable, say what you do and do what you say”. This made them come to us, SC Solutions B.V. Without much bragging and blowing high from the tower, SC Solutions B.V. itself has been true for years with reliable, well-functioning systems, customization and top-notch service.

• 24/7 site security with camera surveillance
• 24/7 access control with keypad (where necessary with barriers)
• Individual unit security, equipped with alarm
• Site and unit level access registration
• An excellent service

We are proud to be the chosen party for the last two Edelbox locations.

SC Access

Toegang en beveiliging goed geregeld

Een software totaalpakket speciaal voor de Self Storage

In het huidige digitale tijdperk, waar ruimte schaars is, neemt de behoefte van opslagruimten steeds meer toe. Daarbij is het belangrijk om als opslagbedrijf goed zichtbaar en vindbaar te zijn, want gemak staat bij veel mensen voorop. Is er een opslagruimte gekozen, dan is er sterk de behoefte aan een eenvoudige toegang en goede beveiliging. Dit kan als totaalpakket door één partij voor u geregeld worden. SC Solutions ontwikkelde, met 25 jaar ervaring in toegangsbeheer, speciaal voor de Self Storage het pakket SC Access. De totaaloplossing waar klanten van op aan kunnen.

 

Gegevens van huurders registreren

SC Access biedt de mogelijkheid de NAW-gegevens van huurders in te voeren en daarbij de huurders te koppelen aan units en pincodes. Daarmee kan het pakket voor kleine filialen volstaan als reserveringspakket, met als uitzondering dat het factureren binnen dit pakket niet mogelijk is. Voor grotere filialen geldt vaak dat er gebruik wordt gemaakt van reserveringssoftware. SC Access heeft een API om eenvoudig een koppeling te creëren, waardoor de NAW-gegevens, unitnummers en pincodes vanuit het reserveringssysteem worden doorgestuurd.

Toegangsbeheer tot in de puntjes geregeld

Binnen SC Access is het mogelijk om toegangsrechten aan te maken. U kunt zelf bepalen welke toegangstijdens gelden, op welke dagen er toegang verkregen kan worden en op welke locaties uw huurders mogen komen. Daarvoor maakt SC Access gebruik van tijdzones en toegangsgroepen. Hierdoor kunt u instellen wie er wanneer toegang krijgt en in welke gebieden van het filiaal ze mogen komen. Er is hierbij oneindig aantal mogelijkheden, waarbij de medewerkers van SC Solutions u graag van dienst zijn.

Licht- en liftsturing

SC Access biedt u de mogelijkheid om de toegang klantvriendelijker en toegankelijker te maken. Zo kan er ingesteld worden wie er al dan niet toegang hebben tot de lift en zelfs tot welke verdieping ze de lift mogen gebruiken. Ook is het mogelijk verlichting te laten branden op locaties waar dit noodzakelijk is. Is er een opslagruimte gehuurd aan het begin van het pand, dan kan de verlichting achterin het pand uit blijven. Zo creëert u de mogelijkheid per huurderslocatie een eigen lichtpad te volgen.

Beveiliging

Ook op het gebied van beveiliging kan SC Solutions u van dienst zijn, bijvoorbeeld met camera’s voor binnen en buiten, of met pinhole camera’s die in keypads geplaatst kunnen worden. Hierbij leveren wij recorders waarop u uw beelden kunt zien.

Daarnaast bieden wij, gekoppeld aan onze software SC Acces, op unit niveau beveiliging met Boxwatchers of magneetcontacten. Het is hierbij mogelijk een 3fasen alarm te genereren bij inbraak of sabotage, waarbij u er bijvoorbeeld voor kunt kiezen om bij één van de alarmfasen te laten uitbellen of mailen naar de beheerder.

Gebruiksgemak

Om de functionaliteit te vergroten, is er met SC Access en unmanned oplossing voor uw Self Storage filiaal, waarbij uw huurders toegang kunnen krijgen via een App. Daarnaast is er voor beheerders een speciale app, waarmee ze vanuit CAT Access deuren en onverhuurde units kunnen opensturen en beheren. Verder is SC Access de vraagbaak op het gebied van overzicht. U heeft altijd inzicht in bezoekmomenten, huurdergegevens en unitgegevens. Ook kunt u in de app de loggegevens zien in geval van alarm. Komt u er niet uit of is er onverhoeds een storing, dan kent SC Solutions een uitstekend serviceapparaat en helpen zij u graag verder.

 

SC Solutions: toegangsbeheer op een vriendelijke manier

access-control-SC-Solutions

Well-arranged access and security

A software total package especially for the Self Storage

In today’s digital age, where space is scarce, the need for storage spaces is increasing. It is important for a storage company to be clearly visible and findable, because convenience is paramount for many people. Once a storage area has been chosen, there is a strong need for easy access and good security. This can be arranged for you as a total package by one party. SC Solutions, with 25 years of experience in access management, developed the SC Access package especially for Self Storage. The total solution that customers can rely on.

Register tenant details

SC Access offers the possibility to enter the name and address details of tenants and thereby link the tenants to units and PIN codes. The package can therefore suffice as a reservation package for small branches, with the exception that invoicing within this package is not possible. For larger branches, reservation software is often used. SC Access has an API to easily create a link, through which the name and address data, unit numbers and PIN codes are forwarded from the reservation system.

Access management arranged down to the last detail

Within SC Access it is possible to create access rights. You can determine yourself which access times apply, on which days access can be obtained and which locations your tenants are allowed to visit. SC Access uses time zones and access groups for this. This allows you to set who has access when and in which areas of the branch they are allowed to enter. There is an infinite number of possibilities, whereby the employees of SC Solutions will be happy to assist you.

Light and elevator control

SC Access offers you the opportunity to make access more customer-friendly and accessible. For example, it can be set who has or cannot access the elevator and even to which floor they can use the elevator. It is also possible to have lighting on at locations where this is necessary. If a storage space has been rented at the beginning of the building, the lighting at the back of the building can remain off. In this way you create the option of following your own light path for each tenant location.

Security

SC Solutions can also assist you in the field of security, for example with cameras for indoor and outdoor use, or with pinhole cameras that can be placed in keypads. We supply recorders on which you can view your images.

In addition, linked to our SC Access software, we offer unit-level security with Boxwatchers or magnetic contacts. It is hereby possible to generate a 3-phase alarm in the event of burglary or sabotage, where you can choose, for example, to have a call out or e-mail to the administrator at one of the alarm phases.

Ease of use

To increase functionality, SC Access offers an unmanned solution for your Self Storage branch, where your tenants can gain access via an App. In addition, there is a special app for administrators, with which they can open and manage doors and unlet units from CAT Access. Furthermore, SC Access is the source of information in the field of overview. You always have insight into visit times, tenant data and unit data. You can also see the log data in the app in the event of an alarm. If you can’t figure it out or if there is an unexpected malfunction, SC Solutions has an excellent service device and they are happy to help you.

SC Solutions: access management in a friendly way

Unmanned

Toegang verlenen zonder tussenkomst van personeel?

Unmanned oplossingen voor de Self Storage

Heeft u een grote ruimte waar u Self Storage wilt beginnen? Of heeft u een self storage filiaal, maar wilt u hier niet langer gebonden zijn aan vast personeel op locatie gedurende de openingstijden? Dan kan een unmanned systeem uitkomst bieden. Gasten kunnen online een ruimte bij u huren, om vervolgens, via een te downloaden app, zichzelf toegang tot het filiaal en de gehuurde unit te verlenen. Dit alles zonder dat er personeel noodzakelijk is voor gastenontvangst en het uitreiken van toegangsmiddelen.

 

Units online verhuren

Er zijn inmiddels reserveringspakketten beschikbaar voor de Self Storage, waaronder Store 365, waarmee uw potentiële huurders een unit online kunnen reserveren en betalen. Gewoon vanuit de luie stoel in de eigen woonomgeving. Uw gast geeft aan hoe groot de ruimte moet zijn en huurt online een ruimte bij u.

Het uitreiken van een toegangssleutel

U kunt in uw systeem instellen dat uw huurders, na het tekenen van het huurcontract en de betaling, een sms toegezonden krijgen met daarin een verificatiecode en de link naar de App Store of Google Play, om daar de toegangsapp te downloaden. Na het downloaden van de app voert de huurder de verificatiecode eenmalig in, waarna de app gereed is voor gebruik. Geen gedoe met het uitgeven van kaarten of sleutels. Geen gedoe met losse sloten voor op de deuren. Geen gedoe met borggelden. Uw huurders maken simpelweg gebruik van de app, waarmee zowel de toegang tot het terrein, de toegang tot het hoofdgebouw, de toegang tot de lift en de toegang tot de gehuurde unit verkregen kunnen worden.

Hoe is een unmanned Self Storage te realiseren?

Wat nodig is om uw filiaal unmanned te laten draaien zijn de volgende zaken:

 • Een website waar mensen hun reservering kunnen maken.
 • Keypads voor toegang (= optie)
 • SC Lock Deursloten die open gestuurd kunnen worden
 • De toegangsapp die door uw huurders gedownload kan worden
 • Optioneel Boxwatchers om de units op individueel niveau te beveiligen

Een app voor beheerders

Om goed zicht te houden, heeft SC Solutions B.V. ook een beheerdersapp ontwikkeld. In deze app is het mogelijk om al beheerder goed zich te houden op de personen die uw filiaal bezoeken. U kunt rapportages inzien van aantal bezoeken, maar hebt ook zicht op alarmen die gegenereerd worden. Daarnaast heeft ook de beheerder de mogelijkheid zich toegang te verlenen.

access-control-SC-Solutions

Grant access without the intervention of staff?

Unmanned solutions for the Self Storage

Do you have a large space where you want to start a Self Storage? Or do you have a self storage facility, but do you no longer want to be tied to permanent staff on the location during opening hours? Then an unmanned system can offer a solution. Guests can rent a space from you online, and then grant themselves access to the building and the rented unit via a downloadable app. All this without the need for staff to receive guests.

Rent out units online

Reservation packages are now available for the Self Storage, including Store 365, with which your potential tenants can reserve and pay for a unit online. Just from the comfort of your own home in the comfort of your own home. Your guest indicates the size of the room and rents a room from you online.

Issuing an access key

You can set up in your system that, after signing the lease and payment, your tenants will receive an SMS with a verification code and the link to the App Store or Google Play, to download the access app there. After downloading the app, the tenant enters the verification code once, after which the app is ready for use. No hassle with issuing cards or keys. No hassle with loose locks for the doors. No hassle with deposits. Your tenants simply use the app, with which access to the site, access to the main building, access to the elevator and access to the rented unit can be obtained.

How can an unmanned Self Storage be realized?

What is needed to run your branch unmanned are the following:

 • A website where people can make their reservation.
 • Keypads for access (= option)
 • SC Lock Door locks that can be sent open
 • The access app that can be downloaded by your tenants
 • Optional Boxwatchers to protect the units on an individual level

An app for administrators

To keep a good view, SC Solutions B.V. also developed an administrator app. In this app it is possible to keep track of the people who visit your branch as an administrator. You can view reports of the number of visits, but you can also view alarms that are generated. In addition, the administrator also has the option of granting access.

Keypads

Toegang geven in de Self Storage. Hoe regel ik dat?

Een Self Storage site beginnen is één ding, maar het regelen van de toegang brengt best de nodige dilemma’s met zich mee. Hoe kan je ervoor zorgen dat huurders zich eenvoudig toegang kunnen verlenen, met een systeem dat eigenlijk voor zich spreekt? Hoe zorg je ervoor dat op een vrij afgelegen locatie ongewenste gasten buiten blijven? En hoe kan je ervoor zorgen dat op
vandaalgevoelige plekken de toegang geborgd blijft? SC Solutions informeert u graag..

 

Gebruiksvriendelijk toegang verlenen

Als mensen een ruimte huren waar ze hun spullen opslaan, willen ze hier eenvoudig bij kunnen.
Iedere extra belemmering kan vervelend aanvoelen. Dit betekent dat het voor huurders belangrijk is
dat ze met één blik direct begrijpen hoe de toegang verkregen kan worden. Bij verreweg de meeste
Self Storage ondernemingen gebeurt dit met keypads. Een oplichtend scherm met pincodetableau of
een kaartlezer, waarbij een displaytekst de huurder welkom heet en aangeeft wat hij moet doen.

Keypad mogelijkheden

Omdat geen enkele locatie gelijk is, kan het nodig zijn om de keypads uit te rusten met een spiekcamera. Op deze manier kan de beheerder in beeld krijgen wie zich toegang probeert te verlenen bij de keypad. Betreft het een kwaadwillende, dan kan juist deze spiekcamera ervoor zorgen dat de kwaadwillende zijn toegangspogingen staakt.

In combinatie met het softwarepakket SC Access kunt u eenvoudig instellen welke bezoekers op welke momenten toegang hebben. Dit kan op locatieniveau, maar ook tot delen van het gebouw. Zo kunt u ervoor kiezen een keypad bij de lift te monteren, waardoor liftgebruik alleen wordt toegestaan voor gasten die ook daadwerkelijk gebruik van de lift moeten maken om bij hun opslagruimte te komen.

Vandaal bestendig

De keypads van SC Solutions hebben een gestroomlijnde roestvrijstalen frontplaat en worden geleverd met een behuizing naar keuze, welke beschikt over een grijze poedercoating finish, om zo de vandaal- en weerbestendigheid te vergroten.

 

De voordelen van de SC Solutions keypads op een rij

 • Eenvoudig en gebruiksvriendelijk
 • Duurzaam
 • Displayscherm met welkomsttekst
 • Oplichtend pincodetableau
 • Mogelijkheid voor spiekcamera
 • Vandaalbestendig
keypadCPC5

Boxwatcher

Need extra security per storage space?

 

The need for storage space continues to grow enormously. People want more space in their home and therefore choose to store not much used materials in an external location. People with an online store do the same. Storing all things at home is very space-consuming, so if this can be done externally, this is desirable. However, there is one big disadvantage to storing things externally: you can’t see them. The Boxwatcher offers a solution here.

 
Safety
In order to get people to store their belongings externally, it is important that they are sure that their belongings can be stored clean, dry and safe. They want to be sure that their belongings are not stolen. Looking at a self storage site, it can be said that it is not always very busy with people. People store their belongings and only come to their storage room once in a while. It is precisely this tranquility in the building that is fodder for burglars. This means that access control, camera surveillance and an alarm are essential in some locations. If you look at an individual level, it is nice for people to know that the items in their own storage space are directly supervised.

Boxwatcher

SC Solutions developed the Boxwatcher especially for self-storage. A motion sensor that works on passive infrared and thus detects all movements in an individual storage space. The Boxwatcher reacts to sabotage and is integrated in the access software SC Access. This makes it possible to generate an alarm when there is movement at times when the storage space has not been opened by the tenant. This alarm can be set in three steps, with associated actions. You choose when a siren goes off, when an email is sent to the administrator and, if there is a link with an alarm system, when the control room is signaled. An employee of SC Solutions can of course advise you on this.
 
Quick installation
 
The great thing about the Boxwatcher is that it allows for quick installation. The installation of a Boxwatcher takes on average 10 times less time than the installation of a door contact. Even when a box has been rented out and access to the box cannot be obtained, the Boxwatcher can be installed quickly. The Boxwatcher thus offers a quick solution for better security.
 
The advantages of the Boxwatcher at a glance
 
 • Fast installation: 10 times faster than a door contact
 • Offers the tenant an extra feeling of safety
 • Passive infrared motion detection
 • Phased alarms
 • Extremely reliable when linked to access software
 
sc-solutions-unmanned-self-storage-boxwatcher-300x281

Behoefte aan extra beveiliging per opslagruimte?

De behoefte aan opslagruimte neemt nog altijd enorm toe. Mensen willen meer ruimte in hun huis en kiezen daarom voor de opslag van niet veel gebruikte materialen op een externe locatie. Dit zelfde doen mensen met een webwinkel. Alle spullen thuis opslaan is erg ruimte verslindend, dus als dit extern kan, is dit wel zo gewenst. Er zit echter één groot nadeel aan het extern opslaan van spullen: je hebt er geen zicht op. De Boxwatcher biedt hierbij uitkomst.

Veiligheid

Om mensen zover te krijgen dat ze hun spullen extern opslaan, is het belangrijk dat ze er zeker van zijn dat hun spullen schoon, droog en veilig opgeborgen kunnen worden. Ze willen de zekerheid hebben dat hun spullen niet ontvreemd worden. Kijkend naar een selfstorage site kan gesteld worden dat het hier niet altijd erg druk is met mensen. Mensen slaan hun spullen op en komen slechts een enkele keer naar hun opslagruimte. Juist deze rust in het gebouw is voer voor inbrekers. Dit maakt dat toegangscontrole, cameratoezicht en een alarm op sommige locaties van essentieel belang zijn. Kijk je op individueler niveau, dan is het voor mensen prettig om te weten dat er direct toezicht is op de spullen in de eigen opslagruimte.

Boxwatcher

Speciaal voor de selfstorage ontwikkelde SC Solutions de Boxwatcher. Een bewegingssensor die werkt op passief infrarood en daarmee alle bewegingen in een individuele opslagruimte detecteert. De Boxwatcher reageert op sabotage en is geïntegreerd in de toegangssoftware SC Access. Hierdoor is het mogelijk een alarm te genereren wanneer er beweging is op momenten dat de opslagruimte niet door de huurder geopend is. Dit alarm kan in drie stappen gefaseerd worden ingesteld, met daaraan gekoppelde acties. U kiest er zelf voor wanneer een sirene afgaat, wanneer er een mail uitgaat naar de beheerder en, indien er een koppeling met een alarminstallatie is, wanneer de meldkamer wordt ingeseind. Uiteraard kan een medewerker van SC Solutions u hierbij adviseren.

Snelle installatie

Het mooie aan de Boxwatcher is dat deze een snelle installatie mogelijk maakt. De montage van een Boxwatcher neemt gemiddeld 10 keer minder tijd in beslag dan de installatie van een deurcontact. Ook wanneer een box verhuurd is en er geen toegang tot de box verkregen kan worden, is de Boxwatcher snel te installeren. Daarmee biedt de Boxwatcher een snelle oplossing voor een betere beveiliging.

De voordelen van de  Boxwatcher op een rij

 • Snelle installatie: 10 keer sneller dan een deurcontact
 • Biedt de huurder een extra veiligheidsgevoel
 • Passief infrarood bewegingsdetectie
 • Gefaseerde alarmmeldingen
 • Gekoppeld aan toegangssoftware uiterst betrouwbaar
boxwatcher

Project: Edelbox

Project: Edelbox

 
This month SC solutions successfully completed a project in Groningen. This concerns the very special self-storage facility Edelbox, which have opted for a particularly chic house style in gold and black. Sc Solutions has equipped the entire building with unmanned access technology and security.
Thanks to the solutions of SC solutions, the storage boxes at edelbox are equipped with:
• Burglar alarm with Boxwatcher
• Accessible 24/7
• Direct access with smartphone
• 24/7 camera surveillance
 
 
 
 
 

Deze maand heeft SC solutions een project in Groningen met succes afgerond. Het gaat hier om de zeer bijzondere selfstorage faciliteit Edelbox, die hebben gekozen voor een bijzonder chique huisstijl in goud en zwart. Sc Solutions heeft hier het volledige pand voorzien van onbemande toegangstechniek en beveiliging.

Dankzij de oplossingen van SC solutions zijn de opslagboxen bij edelbox voorzien van:

 • Inbraakalarm met Boxwatcher
 • 24/7 toegankelijk
 • Direct toegang met smartphone
 • 24/7 camera bewaking
 
IMG_1972