Toegang verlenen zonder tussenkomst van personeel?

Unmanned oplossingen voor de Self Storage

Heeft u een grote ruimte waar u Self Storage wilt beginnen? Of heeft u een self storage filiaal, maar wilt u hier niet langer gebonden zijn aan vast personeel op locatie gedurende de openingstijden? Dan kan een unmanned systeem uitkomst bieden. Gasten kunnen online een ruimte bij u huren, om vervolgens, via een te downloaden app, zichzelf toegang tot het filiaal en de gehuurde unit te verlenen. Dit alles zonder dat er personeel noodzakelijk is voor gastenontvangst en het uitreiken van toegangsmiddelen.

 

Units online verhuren

Er zijn inmiddels reserveringspakketten beschikbaar voor de Self Storage, waaronder Store 365, waarmee uw potentiële huurders een unit online kunnen reserveren en betalen. Gewoon vanuit de luie stoel in de eigen woonomgeving. Uw gast geeft aan hoe groot de ruimte moet zijn en huurt online een ruimte bij u.

Het uitreiken van een toegangssleutel

U kunt in uw systeem instellen dat uw huurders, na het tekenen van het huurcontract en de betaling, een sms toegezonden krijgen met daarin een verificatiecode en de link naar de App Store of Google Play, om daar de toegangsapp te downloaden. Na het downloaden van de app voert de huurder de verificatiecode eenmalig in, waarna de app gereed is voor gebruik. Geen gedoe met het uitgeven van kaarten of sleutels. Geen gedoe met losse sloten voor op de deuren. Geen gedoe met borggelden. Uw huurders maken simpelweg gebruik van de app, waarmee zowel de toegang tot het terrein, de toegang tot het hoofdgebouw, de toegang tot de lift en de toegang tot de gehuurde unit verkregen kunnen worden.

Hoe is een unmanned Self Storage te realiseren?

Wat nodig is om uw filiaal unmanned te laten draaien zijn de volgende zaken:

  • Een website waar mensen hun reservering kunnen maken.
  • Keypads voor toegang (= optie)
  • SC Lock Deursloten die open gestuurd kunnen worden
  • De toegangsapp die door uw huurders gedownload kan worden
  • Optioneel Boxwatchers om de units op individueel niveau te beveiligen

Een app voor beheerders

Om goed zicht te houden, heeft SC Solutions B.V. ook een beheerdersapp ontwikkeld. In deze app is het mogelijk om al beheerder goed zich te houden op de personen die uw filiaal bezoeken. U kunt rapportages inzien van aantal bezoeken, maar hebt ook zicht op alarmen die gegenereerd worden. Daarnaast heeft ook de beheerder de mogelijkheid zich toegang te verlenen.

Access Control Sc Solutions

Grant access without the intervention of staff?

Unmanned solutions for the Self Storage

Do you have a large space where you want to start a Self Storage? Or do you have a self storage facility, but do you no longer want to be tied to permanent staff on the location during opening hours? Then an unmanned system can offer a solution. Guests can rent a space from you online, and then grant themselves access to the building and the rented unit via a downloadable app. All this without the need for staff to receive guests.

Rent out units online

Reservation packages are now available for the Self Storage, including Store 365, with which your potential tenants can reserve and pay for a unit online. Just from the comfort of your own home in the comfort of your own home. Your guest indicates the size of the room and rents a room from you online.

Issuing an access key

You can set up in your system that, after signing the lease and payment, your tenants will receive an SMS with a verification code and the link to the App Store or Google Play, to download the access app there. After downloading the app, the tenant enters the verification code once, after which the app is ready for use. No hassle with issuing cards or keys. No hassle with loose locks for the doors. No hassle with deposits. Your tenants simply use the app, with which access to the site, access to the main building, access to the elevator and access to the rented unit can be obtained.

How can an unmanned Self Storage be realized?

What is needed to run your branch unmanned are the following:

  • A website where people can make their reservation.
  • Keypads for access (= option)
  • SC Lock Door locks that can be sent open
  • The access app that can be downloaded by your tenants
  • Optional Boxwatchers to protect the units on an individual level

An app for administrators

To keep a good view, SC Solutions B.V. also developed an administrator app. In this app it is possible to keep track of the people who visit your branch as an administrator. You can view reports of the number of visits, but you can also view alarms that are generated. In addition, the administrator also has the option of granting access.

Recommended Posts