Sloten in de Self Storage. Welke keuzes zijn er?

Icon 144

Sloten in de Self Storage. Welke keuzes zijn er?

Unmanned of niet unmanned, de vraag is aan u.

Binnen de Self Storage staat één zaak voorop: u moet in staat zijn om uw huurders toegang te bieden. De manier waarop u dit doet is volledig aan u. Punten die meegenomen moeten worden in het besluit is enerzijds het type toegang dat het betreft en anderzijds de vraag of u de units al dan niet unmanned wilt maken. SC Solutions biedt meerdere mogelijkheden voor een optimaal toegangsbeheer binnen de Self Storage, met uiterst beproefde producten die al jaar en dag goed functioneren bij onze klanten.

Welk slot gebruiken?

Binnen de Self Storage markt zijn er veel keuzemogelijkheden op het gebied van sloten. Daar waar enkele bedrijven een enorme verscheidenheid aan sloten in het assortiment heeft, heeft SC Solutions ervoor gekozen om slechts een selectie van de mogelijkheden in haar leveringspakket op te nemen, rekening houden met het standpunt dat kwaliteit, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid voorop staan. Een rijke ervaring en veelvuldig onderzoek gedurende de bestaansperiode van SC Solutions heeft geresulteerd in een beproefd aantal sloten dat zowel manned als unmanned inzetbaar is.

Unmanned sloten

Voor de units gebruikt SC Solutions beproefde elektrische deursloten, die zowel bij roldeuren als swingdeuren toegepast kunnen worden. Door invoering van een pincode of het gebruik van een app kan de deur van de unit eenvoudig opengestuurd worden, zonder dat hiervoor een sleutel of kaart noodzakelijk is die aan uw huurder verstrekt wordt. De toegangscode of app kunnen eenvoudig digitaal verstrekt worden, waardoor een personeelslid op locatie niet langer noodzakelijk is.

Omdat niet iedere Self Storage ondernemer toe is aan unmanned installaties, is het ook mogelijk deze sloten in te zetten voor gebruik met toegangskaart of druppel.

 

Cilindersloten

Sinds twee jaar brengt SC Solutions ook cilindersloten op de markt. Dit zijn sloten die het gebruik van een sleutel en aparte deurgreep onnodig maken en die u relatief eenvoudig kunt toepassen. Onze cilindersloten werken in combinatie met pincode keypad en app. Ook kan dit type slot toegepast worden bij reguliere deuren, waarbij u ervoor kunt kiezen gebruik te maken van toegangskaarten. Een mooie chique oplossing wanneer u toegangsdeuren gebruikt bij ruimten die verhuurd worden als kantoorruimte. Ook voor technische ruimten, wc-ruimten en garages kan het cilinderslot uitkomst bieden.

Deursloten voor toegangsdeuren

Is een cilinderslot niet van toepassing of ziet u hier simpelweg de meerwaarde niet van, dan heeft SC Solutions ook nog de gebruikelijke sluitplaten in haar leveringspakket, welke in het kozijn geplaatst kunnen worden. De sluitplaten kunnen opengestuurd worden met kaart, sleutel, pincode of app.

 

Keuze tot zover als nodig is

SC Solutions heeft het aantal deursloten dat toegepast wordt weten te reduceren tot drie type sloten, die elk uitvoerig getest zijn.

 1. Deursloten voor toegangsdeuren van selfstorage units, swingdeuren en roldeuren.
 2. Cilindersloten voor reguliere toegangsdeuren, kantoren en garages.
 3. Elektrische sluitplaten voor reguliere loopdeuren.

Wilt u weten welke toegangssloten bij u het best toegepast kunnen worden?

Wij adviseren u graag!

 

SC Solutions

Voor betrouwbare Self Storage oplossingen

Locks in the Self Storage. What choices are there?

Unmanned or not unmanned, the question is yours.

One thing is paramount within Self Storage: you must be able to offer your tenants access. How you do this is completely up to you. Points to consider in the decision are the type of access involved and the first question whether you want to make the units unmanned or not. SC Solutions offers several options for optimal access management within Self Storage, with extremely reliable products that have been working well for our customers for many years.

Which lock to use?
There are many options in the field of locks within the Self Storage market. where some companies have a wide variety of locks in the range, SC Solutions has chosen to include only a selection of the options in its delivery package, taking into account the view that quality, reliability and that are the starting point. A wealth of experience and close research during SC Solutions’ existence has resulted in a proven number that can be deployed both manned and unmanned.
Unmanned locks
Tried and tested electric door locks for the SC Solutions units used, which can be used for both roller doors and swing doors. By entering a pin code using an app, the door of the unit can be opened easily, without the need for a card key that is activated at your door. The access code of the app can be easily removed, immediately a staff member on site is no longer necessary.
Because not every Self Storage entrepreneur is into unmanned installations, it is also possible to use these locks for use with an access card or drop.

Cylinder locks
SC Solutions has also been marketing cylinder locks for two years now. These are locks that make the use of a key and separate door unnecessary and that you can use easily. Our cylinder locks work in combination with a pin code keyboard and app. This type can also be used for regular doors, where you can choose to use access cards. A nice chic solution when you use entrance doors in rooms that are rented out as office space. Also for technical, toilet rooms and garages that can offer the cylinder lock.
Door locks for entrance doors
If a cylinder lock is not available, SC Solutions has also not been able to place any previous striker plates in its delivery package that can be placed in the frame. The strikers can be opened with card, key, pin code or app.

Choice as far as necessary
SC Solutions has managed to reduce the number of door locks that are used to three types of locks, each of which has been extensively tested.
1. Door locks for access doors of self-storage units, swing doors and roller doors.
2. Cylinder locks for regular entrance doors, offices and garages.
3. Electric striker plates for regular wicket doors.
Would you like to know which access locks are best for you?
We are happy to advise you!

SC Solutions
For reliable Self Storage solutions

JOIN ME

Afbeelding1

Join me

Self storage in combinatie met een flexibel kantorenconcept in Amsterdam Noord

Amsterdam Noord is volop in ontwikkeling. Er wordt volop gebouwd met het oog op wonen en werken. Tegemoetkomend aan beide zaken ontwikkelt Join Me op dit moment een mooi concept: flex office, waar flexplekken, kantoorruimten en vergaderruimtes per dag, week of maand gehuurd kunnen worden.

In Amsterdam Noord is een gebouw  aangekocht, de verbouwing in gang gezet en vervolgens komt SC Solutions wederom in beeld voor de beveiliging en het toegangsbeheer. Een mooie klus op geringe afstand.

Het concept

Join Me redeneert vanuit de gedachte dat de manier van werken in zijn algemeenheid aan het veranderen is. Lang niet iedereen wil nog iedere dag naar een kantoorgebouw reizen om daar een vaste werkplek te hebben, terwijl er vanuit huis of dicht bij huis net zo eenvoudig gewerkt kan worden. Waarom immers tijd verdoen met reizen, terwijl dat niet strikt noodzakelijk is? Daarbij willen lang niet alle bedrijven geconfronteerd worden met dure huren van panden en reiskosten van personeel. Tel je deze twee zaken bij elkaar op, dan kom je tot de conclusie dat het wel heel prettig zou zijn als er in de buurt van de eigen woning een pand zou staan waar je voor een dag, week of maand een ruimte kan huren om aan het werk te gaan.

Flexplekken, kantoorruimtes en vergaderruimte met faciliteiten

Join Me biedt momenteel reeds in Haarlem en straks ook in Amsterdam Noord flexplekken, kantoorruimtes en vergaderruimtes die gehuurd kunnen worden. Zo is het mogelijk een flexplek te huren op een plek waar meerdere mensen op voldoende afstand van elkaar aan het werk kunnen. Wil je liever meer privacy, dan huur je een kantoorruimte. Heb je behoefte aan meer ruimte, waar je met een groep mensen kunt overleggen, dan is er zelfs de mogelijkheid tot het huren van een vergaderruimte. Daarbij is er de beschikking over koffie, thee, printers, WiFi, enz. Aan mogelijkheden geen gebrek. Wil je een ruimte huren? Dan is dat online in vijf minuten tijd te regelen.

Aandeel SC Solutions

In navolging op de vestiging Join Me flex office Haarlem, waar SC Solutions succesvol de toegang en beveiliging mocht verzorgen, is SC Solutions wederom benaderd. Deze keer om voor de nieuwe vestiging in Amsterdam Noord de toegang en beveiliging van de selfstorage en het pand voor flexoffice te regelen.

De toegang tot het terrein, het pand en de individuele ruimtes wordt uitgevoerd met een slagboom en keypads.  

Voor de beveiliging plaatsen wij een ruim aantal camera’s in de algemene ruimten en Boxwatchers in de individuele ruimten. Zo kan niet alleen de veiligheid maar ook de netheid geborgd worden.

De voorbereidingen in Amsterdam Noord zijn in volle gang, de aannemer is druk in de weer en wij zijn er klaar voor om eind mei te starten met onze enthousiaste installatiemonteurs. Op naar een mooi stukje vakmanschap binnen de eigen regio.

Join me

Self storage in combination with a flexible office concept in Amsterdam North​

Amsterdam North is in full development. There will be plenty built for living and working. Accommodating both things
Join Me is currently developing a great concept: flex office, where flexible workplaces, office spaces and meeting rooms rented per day, week or month could be.

A building  has been purchased in Amsterdam Noord, the renovation has started and SC Solutions then comes into the picture again for security and the access control. A nice job at a short distance.

The concept

Join Me reasons from the idea that the way of working in general is changing. Not everyone wants to travel every day to an office building to have a permanent workplace there, while it is just as easy to work from home or close to home. After all, why waste time traveling when it’s not strictly necessary? Not all companies want to be confronted with expensive rents for buildings and travel costs for staff. If you add these two things together, you come to the conclusion that it would be very nice if there were a building near your own home where you could rent a space for a day, week or month to to go to work.

Flex desks, office spaces and meeting room with facilities

Join Me currently offers flexible workplaces, office spaces and meeting rooms that can be rented in Haarlem and soon also in Amsterdam North. For example, it is possible to rent a flex desk in a place where several people can work at a sufficient distance from each other. If you prefer more privacy, you can rent an office space. If you need more space where you can confer with a group of people, it is even possible to rent a meeting room. There is also access to coffee, tea, printers, WiFi, etc. There is no shortage of options. Do you want to rent a space? Then this can be arranged online in five minutes.

Share SC Solutions

Following the Join Me flex office Haarlem location, where SC Solutions was able to successfully provide access and security, SC Solutions was again approached. This time to arrange access and security for the self-storage and the flex office building for the new location in Amsterdam Noord.

Access to the site, the building and the individual areas is provided with a barrier and keypads.

For security, we place a large number of cameras in the general areas and box watchers in the individual areas. In this way, not only safety but also cleanliness can be guaranteed.

Preparations in Amsterdam North are in full swing, the contractor is busy and we are ready to start at the end of May with our enthusiastic installation technicians. On to a beautiful piece of craftsmanship within our own region.

EDELBOX

EDELBOX

Een nieuwe partij in self storage Nederland

Sinds 2020 is er in de self storage markt een nieuwe speler bijgekomen: Edelbox. Daar waar de Bouwhuis Groep een sterke focus heeft op investeren in en ontwikkelen van vernieuwende vastgoedconcepten, kwamen zij op de markt met het Edelbox concept voor particulieren, ZZP’ers en ondernemers die op zoek zijn naar opslagruimte of werkruimte. Wij van SC Solutions B.V. mochten hier een mooie bijdrage aan leveren.

 

Opvallende uitstraling

Wat bij de verschillende Edelbox vestigingen in Apeldoorn, Groningen en nu ook Deventer opvalt is de strakke en moderne vormgeving. Zwarte wanden en deuren, mooie lampen en luxe goudaccenten. Tel daarbij op de benamingen van de huurruimten, brons, zilver en goud, en een opvallende uitstraling is geboden.

Van opslagruimte tot werkruimte

Een belangrijk aspect van Edelbox is het bieden van enerzijds opslagruimten voor particulieren en ZZP’ers, maar daarnaast ook werkruimten, voorzien van ledverlichting, verwarming, stroompunten en mogelijkheden voor internet en een eigen postbus. Hiermee biedt Edelbox mogelijkheden aan veel verschillende partijen. Een webshop maar onvoldoende bergruimte thuis? Dan biedt Edelbox de ruimte en het postadres die nodig zijn voor het succesvol worden van de webshop. Een manicure of pedicure, maar niet de beschikking over een geschikte ruimte? Ook dan biedt Edelbox mogelijkheden. De boxen die verhuurd worden, kunnen volledig ingericht worden naar wens.

Toegang en beveiliging uiterst betrouwbaar

Edelbox vindt het van groot belang om haar klanten een goede toegang en veiligheid te bieden. Zij  zochten daarvoor een betrouwbare partner, met hetzelfde motto als Edelbox zelf hanteert bij al haar werkzaamheden: “Eerlijk en betrouwbaar zijn, zeggen wat je doet en doen wat je zegt”. Dit maakte dat zij uitkwamen bij ons, SC Solutions B.V. Zonder veel opscheppen en hoog van de toren blazen, maakt SC Solutions B.V. zichzelf al jaren waar met betrouwbare goed werkende systemen, maatwerk en een op en top service.

 • 24/7 terreinbeveiliging met camerabewaking
 • 24/7 toegangsbeheer met keypad ( waar nodig met slagbomen)
 • Individuele unitbeveiliging, voorzien van alarm
 • Toegangsregistratie op locatie- en unitniveau
 • Een uitstekende service

Wij zijn er trots op voor de laatste twee vestigingen van Edelbox de uitgekozen partij te zijn.

Edelbox Collage.jpg

EDELBOX

A new party in self storage in the Netherlands

Since 2020, a new player has emerged in the self storage market: Edelbox. While the Bouwhuis Groep has a strong focus on investing in and developing innovative real estate concepts, they launched the Edelbox concept for private individuals, freelancers and entrepreneurs looking for storage space or workspace. We at SC Solutions B.V. could make a significant contribution to this.

Striking appearance

What is striking about the various Edelbox locations in Apeldoorn, Groningen and now Deventer is the sleek and modern design. Black walls and doors, beautiful lamps and luxurious gold accents. Add to this the names of the rental spaces, bronze, silver and gold, and a striking appearance is required.

From storage space to workspace

An important aspect of Edelbox is the provision of storage spaces for private individuals and self-employed persons, but also workspaces, equipped with LED lighting, heating, power points and options for internet and their own mailbox. With this, Edelbox offers possibilities to many different parties. A webshop but insufficient storage space at home? Then Edelbox offers the space and the postal address that are necessary for the webshop to become successful. A manicure or pedicure, but you don’t have a suitable space? Even then Edelbox offers possibilities. The boxes that are rented out can be fully furnished according to your wishes.

Extremely reliable access and security

Edelbox considers it very important to offer its customers good access and security. They were looking for a reliable partner for this, with the same motto as Edelbox itself uses in all its activities: “Be honest and reliable, say what you do and do what you say”. This made them come to us, SC Solutions B.V. Without much bragging and blowing high from the tower, SC Solutions B.V. itself has been true for years with reliable, well-functioning systems, customization and top-notch service.

• 24/7 site security with camera surveillance
• 24/7 access control with keypad (where necessary with barriers)
• Individual unit security, equipped with alarm
• Site and unit level access registration
• An excellent service

We are proud to be the chosen party for the last two Edelbox locations.

SC Access

Toegang en beveiliging goed geregeld

Een software totaalpakket speciaal voor de Self Storage

In het huidige digitale tijdperk, waar ruimte schaars is, neemt de behoefte van opslagruimten steeds meer toe. Daarbij is het belangrijk om als opslagbedrijf goed zichtbaar en vindbaar te zijn, want gemak staat bij veel mensen voorop. Is er een opslagruimte gekozen, dan is er sterk de behoefte aan een eenvoudige toegang en goede beveiliging. Dit kan als totaalpakket door één partij voor u geregeld worden. SC Solutions ontwikkelde, met 25 jaar ervaring in toegangsbeheer, speciaal voor de Self Storage het pakket SC Access. De totaaloplossing waar klanten van op aan kunnen.

 

Gegevens van huurders registreren

SC Access biedt de mogelijkheid de NAW-gegevens van huurders in te voeren en daarbij de huurders te koppelen aan units en pincodes. Daarmee kan het pakket voor kleine filialen volstaan als reserveringspakket, met als uitzondering dat het factureren binnen dit pakket niet mogelijk is. Voor grotere filialen geldt vaak dat er gebruik wordt gemaakt van reserveringssoftware. SC Access heeft een API om eenvoudig een koppeling te creëren, waardoor de NAW-gegevens, unitnummers en pincodes vanuit het reserveringssysteem worden doorgestuurd.

Toegangsbeheer tot in de puntjes geregeld

Binnen SC Access is het mogelijk om toegangsrechten aan te maken. U kunt zelf bepalen welke toegangstijdens gelden, op welke dagen er toegang verkregen kan worden en op welke locaties uw huurders mogen komen. Daarvoor maakt SC Access gebruik van tijdzones en toegangsgroepen. Hierdoor kunt u instellen wie er wanneer toegang krijgt en in welke gebieden van het filiaal ze mogen komen. Er is hierbij oneindig aantal mogelijkheden, waarbij de medewerkers van SC Solutions u graag van dienst zijn.

Licht- en liftsturing

SC Access biedt u de mogelijkheid om de toegang klantvriendelijker en toegankelijker te maken. Zo kan er ingesteld worden wie er al dan niet toegang hebben tot de lift en zelfs tot welke verdieping ze de lift mogen gebruiken. Ook is het mogelijk verlichting te laten branden op locaties waar dit noodzakelijk is. Is er een opslagruimte gehuurd aan het begin van het pand, dan kan de verlichting achterin het pand uit blijven. Zo creëert u de mogelijkheid per huurderslocatie een eigen lichtpad te volgen.

Beveiliging

Ook op het gebied van beveiliging kan SC Solutions u van dienst zijn, bijvoorbeeld met camera’s voor binnen en buiten, of met pinhole camera’s die in keypads geplaatst kunnen worden. Hierbij leveren wij recorders waarop u uw beelden kunt zien.

Daarnaast bieden wij, gekoppeld aan onze software SC Acces, op unit niveau beveiliging met Boxwatchers of magneetcontacten. Het is hierbij mogelijk een 3fasen alarm te genereren bij inbraak of sabotage, waarbij u er bijvoorbeeld voor kunt kiezen om bij één van de alarmfasen te laten uitbellen of mailen naar de beheerder.

Gebruiksgemak

Om de functionaliteit te vergroten, is er met SC Access en unmanned oplossing voor uw Self Storage filiaal, waarbij uw huurders toegang kunnen krijgen via een App. Daarnaast is er voor beheerders een speciale app, waarmee ze vanuit CAT Access deuren en onverhuurde units kunnen opensturen en beheren. Verder is SC Access de vraagbaak op het gebied van overzicht. U heeft altijd inzicht in bezoekmomenten, huurdergegevens en unitgegevens. Ook kunt u in de app de loggegevens zien in geval van alarm. Komt u er niet uit of is er onverhoeds een storing, dan kent SC Solutions een uitstekend serviceapparaat en helpen zij u graag verder.

 

SC Solutions: toegangsbeheer op een vriendelijke manier

Access Control Sc Solutions

Well-arranged access and security

A software total package especially for the Self Storage

In today’s digital age, where space is scarce, the need for storage spaces is increasing. It is important for a storage company to be clearly visible and findable, because convenience is paramount for many people. Once a storage area has been chosen, there is a strong need for easy access and good security. This can be arranged for you as a total package by one party. SC Solutions, with 25 years of experience in access management, developed the SC Access package especially for Self Storage. The total solution that customers can rely on.

Register tenant details

SC Access offers the possibility to enter the name and address details of tenants and thereby link the tenants to units and PIN codes. The package can therefore suffice as a reservation package for small branches, with the exception that invoicing within this package is not possible. For larger branches, reservation software is often used. SC Access has an API to easily create a link, through which the name and address data, unit numbers and PIN codes are forwarded from the reservation system.

Access management arranged down to the last detail

Within SC Access it is possible to create access rights. You can determine yourself which access times apply, on which days access can be obtained and which locations your tenants are allowed to visit. SC Access uses time zones and access groups for this. This allows you to set who has access when and in which areas of the branch they are allowed to enter. There is an infinite number of possibilities, whereby the employees of SC Solutions will be happy to assist you.

Light and elevator control

SC Access offers you the opportunity to make access more customer-friendly and accessible. For example, it can be set who has or cannot access the elevator and even to which floor they can use the elevator. It is also possible to have lighting on at locations where this is necessary. If a storage space has been rented at the beginning of the building, the lighting at the back of the building can remain off. In this way you create the option of following your own light path for each tenant location.

Security

SC Solutions can also assist you in the field of security, for example with cameras for indoor and outdoor use, or with pinhole cameras that can be placed in keypads. We supply recorders on which you can view your images.

In addition, linked to our SC Access software, we offer unit-level security with Boxwatchers or magnetic contacts. It is hereby possible to generate a 3-phase alarm in the event of burglary or sabotage, where you can choose, for example, to have a call out or e-mail to the administrator at one of the alarm phases.

Ease of use

To increase functionality, SC Access offers an unmanned solution for your Self Storage branch, where your tenants can gain access via an App. In addition, there is a special app for administrators, with which they can open and manage doors and unlet units from CAT Access. Furthermore, SC Access is the source of information in the field of overview. You always have insight into visit times, tenant data and unit data. You can also see the log data in the app in the event of an alarm. If you can’t figure it out or if there is an unexpected malfunction, SC Solutions has an excellent service device and they are happy to help you.

SC Solutions: access management in a friendly way

1Box

1Box

Placement

1 Box is a fast-growing Self-Storage company that belongs to the top 3 in the Netherlands with the most number of branches. They have opened their own Self Storage branches and have taken over existing companies with which SC Solutions already did business. And that’s not all. 1 Box does not sit still and continues to grow, using the Self-Storage package Store 365, from the Dutch Store-IT, with which SC Solutions has a good cooperation and links.

SC Solutions is proud to realize access automation at 1 Box with our package of SC Access, keypads for access, speaking listening stations, Boxwatchers, cameras and hard disk recorders. We have also been able to provide some branches with barriers and access columns.

Customer

1 Box

Location

2008:     Leeuwarden

2008:     Liempde – (2021 expansion)

2009:     Goes – (2021 expansion)

2009:    Sittard – (2012 and 2021 extentions)

2010:     Bergen op Zoom – (2020 and 2022 extentions)

2011:     Best – (2021 expansion)

2012:    Groningen

2012:     Venlo

2014:     Heerlen

2015:     Den Bosch (2021 expansion)

2016:     Rijswijk

2020:     Hellevoetsluis

2021:     Breda

2021:    Tilburg

2022:     Barendrecht

2022:     Utrecht

For 2022/2023 there is a new location of 1Box in our planning:

Helmond

Here we can install our access system SC Access, in combination with keypads for access.

TopBox

TopBox

Placement

Top Box now has five self storage locations in Germany, for which SC Solutions was allowed to automate access.

 

2018: Wiesbaden

2019: Duisburg – Essen – Mannheim – Köln

2020: Expansion Duisburg and Wiesbaden

Customer

Top Box

Location

Duisburg – Germany

Placement

Lagerbox Pfortzheim

Lagerbox Pfortzheim

Placement

Lagerbox is the first Self Storage entrepreneur in Germany, who has been expanding enormously

since 2008With first branches in Leverkusen, Berlin, Frankfurt am Main and Stuttgart, Lagerbox has grown enormously. A growth that we were able to experience from the very beginning. . Lager Box now has more than 30 branches.

 

We are a regular supplier of access security: SC Access, Keypads and Boxwatchers. We are pleased that we are called in time and time again, where we can rely on our permanent installation team in Germany.

Customer

Lagerbox

Location

Pforzheim – Germany

Placement

Opslagbox Zaandam

Opslagbox Zaandam

Placement

The Opslagbox in Zaandam was completely renovated in 2021. Old units were removed and new units were installed. From SC Solutions we were allowed to take care of the entire access automation. We installed SC Access with keypads, door locks and Boxwatchers. With this, a completely unmanned Self Storage was realized. This in combination with a camera system and a barrier with license plate recognition for access, makes this a wonderful reference. Especially because the tenants of De Opslagbox can download our SC Tenant App for gaining access.

Customer

De Opslagbox

Location

Zaandam – The Netherlands

La Stiva Italië

La Stiva Italy

Placement

 La Stiva is an existing customer of ours, where we installed our SC Access access system in 2017,

together with Boxwatchers for individual box security. Already in 2018 an expansion followed, after which we were now, in 2022, again engaged for a further expansion. Also at this Self Storage company we used local installers.

Customer

La Stiva

Location

Corbetta – Italy

Placement

Extension to existing installation: Boxwatcherskeypads

Unmanned

Toegang verlenen zonder tussenkomst van personeel?

Unmanned oplossingen voor de Self Storage

Heeft u een grote ruimte waar u Self Storage wilt beginnen? Of heeft u een self storage filiaal, maar wilt u hier niet langer gebonden zijn aan vast personeel op locatie gedurende de openingstijden? Dan kan een unmanned systeem uitkomst bieden. Gasten kunnen online een ruimte bij u huren, om vervolgens, via een te downloaden app, zichzelf toegang tot het filiaal en de gehuurde unit te verlenen. Dit alles zonder dat er personeel noodzakelijk is voor gastenontvangst en het uitreiken van toegangsmiddelen.

 

Units online verhuren

Er zijn inmiddels reserveringspakketten beschikbaar voor de Self Storage, waaronder Store 365, waarmee uw potentiële huurders een unit online kunnen reserveren en betalen. Gewoon vanuit de luie stoel in de eigen woonomgeving. Uw gast geeft aan hoe groot de ruimte moet zijn en huurt online een ruimte bij u.

Het uitreiken van een toegangssleutel

U kunt in uw systeem instellen dat uw huurders, na het tekenen van het huurcontract en de betaling, een sms toegezonden krijgen met daarin een verificatiecode en de link naar de App Store of Google Play, om daar de toegangsapp te downloaden. Na het downloaden van de app voert de huurder de verificatiecode eenmalig in, waarna de app gereed is voor gebruik. Geen gedoe met het uitgeven van kaarten of sleutels. Geen gedoe met losse sloten voor op de deuren. Geen gedoe met borggelden. Uw huurders maken simpelweg gebruik van de app, waarmee zowel de toegang tot het terrein, de toegang tot het hoofdgebouw, de toegang tot de lift en de toegang tot de gehuurde unit verkregen kunnen worden.

Hoe is een unmanned Self Storage te realiseren?

Wat nodig is om uw filiaal unmanned te laten draaien zijn de volgende zaken:

 • Een website waar mensen hun reservering kunnen maken.
 • Keypads voor toegang (= optie)
 • SC Lock Deursloten die open gestuurd kunnen worden
 • De toegangsapp die door uw huurders gedownload kan worden
 • Optioneel Boxwatchers om de units op individueel niveau te beveiligen

Een app voor beheerders

Om goed zicht te houden, heeft SC Solutions B.V. ook een beheerdersapp ontwikkeld. In deze app is het mogelijk om al beheerder goed zich te houden op de personen die uw filiaal bezoeken. U kunt rapportages inzien van aantal bezoeken, maar hebt ook zicht op alarmen die gegenereerd worden. Daarnaast heeft ook de beheerder de mogelijkheid zich toegang te verlenen.

Access Control Sc Solutions

Grant access without the intervention of staff?

Unmanned solutions for the Self Storage

Do you have a large space where you want to start a Self Storage? Or do you have a self storage facility, but do you no longer want to be tied to permanent staff on the location during opening hours? Then an unmanned system can offer a solution. Guests can rent a space from you online, and then grant themselves access to the building and the rented unit via a downloadable app. All this without the need for staff to receive guests.

Rent out units online

Reservation packages are now available for the Self Storage, including Store 365, with which your potential tenants can reserve and pay for a unit online. Just from the comfort of your own home in the comfort of your own home. Your guest indicates the size of the room and rents a room from you online.

Issuing an access key

You can set up in your system that, after signing the lease and payment, your tenants will receive an SMS with a verification code and the link to the App Store or Google Play, to download the access app there. After downloading the app, the tenant enters the verification code once, after which the app is ready for use. No hassle with issuing cards or keys. No hassle with loose locks for the doors. No hassle with deposits. Your tenants simply use the app, with which access to the site, access to the main building, access to the elevator and access to the rented unit can be obtained.

How can an unmanned Self Storage be realized?

What is needed to run your branch unmanned are the following:

 • A website where people can make their reservation.
 • Keypads for access (= option)
 • SC Lock Door locks that can be sent open
 • The access app that can be downloaded by your tenants
 • Optional Boxwatchers to protect the units on an individual level

An app for administrators

To keep a good view, SC Solutions B.V. also developed an administrator app. In this app it is possible to keep track of the people who visit your branch as an administrator. You can view reports of the number of visits, but you can also view alarms that are generated. In addition, the administrator also has the option of granting access.