Toegang en beveiliging goed geregeld

Een software totaalpakket speciaal voor de Self Storage

In het huidige digitale tijdperk, waar ruimte schaars is, neemt de behoefte van opslagruimten steeds meer toe. Daarbij is het belangrijk om als opslagbedrijf goed zichtbaar en vindbaar te zijn, want gemak staat bij veel mensen voorop. Is er een opslagruimte gekozen, dan is er sterk de behoefte aan een eenvoudige toegang en goede beveiliging. Dit kan als totaalpakket door één partij voor u geregeld worden. SC Solutions ontwikkelde, met 25 jaar ervaring in toegangsbeheer, speciaal voor de Self Storage het pakket SC Access. De totaaloplossing waar klanten van op aan kunnen.

 

Gegevens van huurders registreren

SC Access biedt de mogelijkheid de NAW-gegevens van huurders in te voeren en daarbij de huurders te koppelen aan units en pincodes. Daarmee kan het pakket voor kleine filialen volstaan als reserveringspakket, met als uitzondering dat het factureren binnen dit pakket niet mogelijk is. Voor grotere filialen geldt vaak dat er gebruik wordt gemaakt van reserveringssoftware. SC Access heeft een API om eenvoudig een koppeling te creëren, waardoor de NAW-gegevens, unitnummers en pincodes vanuit het reserveringssysteem worden doorgestuurd.

Toegangsbeheer tot in de puntjes geregeld

Binnen SC Access is het mogelijk om toegangsrechten aan te maken. U kunt zelf bepalen welke toegangstijdens gelden, op welke dagen er toegang verkregen kan worden en op welke locaties uw huurders mogen komen. Daarvoor maakt SC Access gebruik van tijdzones en toegangsgroepen. Hierdoor kunt u instellen wie er wanneer toegang krijgt en in welke gebieden van het filiaal ze mogen komen. Er is hierbij oneindig aantal mogelijkheden, waarbij de medewerkers van SC Solutions u graag van dienst zijn.

Licht- en liftsturing

SC Access biedt u de mogelijkheid om de toegang klantvriendelijker en toegankelijker te maken. Zo kan er ingesteld worden wie er al dan niet toegang hebben tot de lift en zelfs tot welke verdieping ze de lift mogen gebruiken. Ook is het mogelijk verlichting te laten branden op locaties waar dit noodzakelijk is. Is er een opslagruimte gehuurd aan het begin van het pand, dan kan de verlichting achterin het pand uit blijven. Zo creëert u de mogelijkheid per huurderslocatie een eigen lichtpad te volgen.

Beveiliging

Ook op het gebied van beveiliging kan SC Solutions u van dienst zijn, bijvoorbeeld met camera’s voor binnen en buiten, of met pinhole camera’s die in keypads geplaatst kunnen worden. Hierbij leveren wij recorders waarop u uw beelden kunt zien.

Daarnaast bieden wij, gekoppeld aan onze software SC Acces, op unit niveau beveiliging met Boxwatchers of magneetcontacten. Het is hierbij mogelijk een 3fasen alarm te genereren bij inbraak of sabotage, waarbij u er bijvoorbeeld voor kunt kiezen om bij één van de alarmfasen te laten uitbellen of mailen naar de beheerder.

Gebruiksgemak

Om de functionaliteit te vergroten, is er met SC Access en unmanned oplossing voor uw Self Storage filiaal, waarbij uw huurders toegang kunnen krijgen via een App. Daarnaast is er voor beheerders een speciale app, waarmee ze vanuit CAT Access deuren en onverhuurde units kunnen opensturen en beheren. Verder is SC Access de vraagbaak op het gebied van overzicht. U heeft altijd inzicht in bezoekmomenten, huurdergegevens en unitgegevens. Ook kunt u in de app de loggegevens zien in geval van alarm. Komt u er niet uit of is er onverhoeds een storing, dan kent SC Solutions een uitstekend serviceapparaat en helpen zij u graag verder.

 

SC Solutions: toegangsbeheer op een vriendelijke manier

Access Control Sc Solutions

Well-arranged access and security

A software total package especially for the Self Storage

In today’s digital age, where space is scarce, the need for storage spaces is increasing. It is important for a storage company to be clearly visible and findable, because convenience is paramount for many people. Once a storage area has been chosen, there is a strong need for easy access and good security. This can be arranged for you as a total package by one party. SC Solutions, with 25 years of experience in access management, developed the SC Access package especially for Self Storage. The total solution that customers can rely on.

Register tenant details

SC Access offers the possibility to enter the name and address details of tenants and thereby link the tenants to units and PIN codes. The package can therefore suffice as a reservation package for small branches, with the exception that invoicing within this package is not possible. For larger branches, reservation software is often used. SC Access has an API to easily create a link, through which the name and address data, unit numbers and PIN codes are forwarded from the reservation system.

Access management arranged down to the last detail

Within SC Access it is possible to create access rights. You can determine yourself which access times apply, on which days access can be obtained and which locations your tenants are allowed to visit. SC Access uses time zones and access groups for this. This allows you to set who has access when and in which areas of the branch they are allowed to enter. There is an infinite number of possibilities, whereby the employees of SC Solutions will be happy to assist you.

Light and elevator control

SC Access offers you the opportunity to make access more customer-friendly and accessible. For example, it can be set who has or cannot access the elevator and even to which floor they can use the elevator. It is also possible to have lighting on at locations where this is necessary. If a storage space has been rented at the beginning of the building, the lighting at the back of the building can remain off. In this way you create the option of following your own light path for each tenant location.

Security

SC Solutions can also assist you in the field of security, for example with cameras for indoor and outdoor use, or with pinhole cameras that can be placed in keypads. We supply recorders on which you can view your images.

In addition, linked to our SC Access software, we offer unit-level security with Boxwatchers or magnetic contacts. It is hereby possible to generate a 3-phase alarm in the event of burglary or sabotage, where you can choose, for example, to have a call out or e-mail to the administrator at one of the alarm phases.

Ease of use

To increase functionality, SC Access offers an unmanned solution for your Self Storage branch, where your tenants can gain access via an App. In addition, there is a special app for administrators, with which they can open and manage doors and unlet units from CAT Access. Furthermore, SC Access is the source of information in the field of overview. You always have insight into visit times, tenant data and unit data. You can also see the log data in the app in the event of an alarm. If you can’t figure it out or if there is an unexpected malfunction, SC Solutions has an excellent service device and they are happy to help you.

SC Solutions: access management in a friendly way

Recommended Posts