Icon 144

Sloten in de Self Storage. Welke keuzes zijn er?

Unmanned of niet unmanned, de vraag is aan u.

Binnen de Self Storage staat één zaak voorop: u moet in staat zijn om uw huurders toegang te bieden. De manier waarop u dit doet is volledig aan u. Punten die meegenomen moeten worden in het besluit is enerzijds het type toegang dat het betreft en anderzijds de vraag of u de units al dan niet unmanned wilt maken. SC Solutions biedt meerdere mogelijkheden voor een optimaal toegangsbeheer binnen de Self Storage, met uiterst beproefde producten die al jaar en dag goed functioneren bij onze klanten.

Welk slot gebruiken?

Binnen de Self Storage markt zijn er veel keuzemogelijkheden op het gebied van sloten. Daar waar enkele bedrijven een enorme verscheidenheid aan sloten in het assortiment heeft, heeft SC Solutions ervoor gekozen om slechts een selectie van de mogelijkheden in haar leveringspakket op te nemen, rekening houden met het standpunt dat kwaliteit, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid voorop staan. Een rijke ervaring en veelvuldig onderzoek gedurende de bestaansperiode van SC Solutions heeft geresulteerd in een beproefd aantal sloten dat zowel manned als unmanned inzetbaar is.

Unmanned sloten

Voor de units gebruikt SC Solutions beproefde elektrische deursloten, die zowel bij roldeuren als swingdeuren toegepast kunnen worden. Door invoering van een pincode of het gebruik van een app kan de deur van de unit eenvoudig opengestuurd worden, zonder dat hiervoor een sleutel of kaart noodzakelijk is die aan uw huurder verstrekt wordt. De toegangscode of app kunnen eenvoudig digitaal verstrekt worden, waardoor een personeelslid op locatie niet langer noodzakelijk is.

Omdat niet iedere Self Storage ondernemer toe is aan unmanned installaties, is het ook mogelijk deze sloten in te zetten voor gebruik met toegangskaart of druppel.

 

Cilindersloten

Sinds twee jaar brengt SC Solutions ook cilindersloten op de markt. Dit zijn sloten die het gebruik van een sleutel en aparte deurgreep onnodig maken en die u relatief eenvoudig kunt toepassen. Onze cilindersloten werken in combinatie met pincode keypad en app. Ook kan dit type slot toegepast worden bij reguliere deuren, waarbij u ervoor kunt kiezen gebruik te maken van toegangskaarten. Een mooie chique oplossing wanneer u toegangsdeuren gebruikt bij ruimten die verhuurd worden als kantoorruimte. Ook voor technische ruimten, wc-ruimten en garages kan het cilinderslot uitkomst bieden.

Deursloten voor toegangsdeuren

Is een cilinderslot niet van toepassing of ziet u hier simpelweg de meerwaarde niet van, dan heeft SC Solutions ook nog de gebruikelijke sluitplaten in haar leveringspakket, welke in het kozijn geplaatst kunnen worden. De sluitplaten kunnen opengestuurd worden met kaart, sleutel, pincode of app.

 

Keuze tot zover als nodig is

SC Solutions heeft het aantal deursloten dat toegepast wordt weten te reduceren tot drie type sloten, die elk uitvoerig getest zijn.

  1. Deursloten voor toegangsdeuren van selfstorage units, swingdeuren en roldeuren.
  2. Cilindersloten voor reguliere toegangsdeuren, kantoren en garages.
  3. Elektrische sluitplaten voor reguliere loopdeuren.

Wilt u weten welke toegangssloten bij u het best toegepast kunnen worden?

Wij adviseren u graag!

 

SC Solutions

Voor betrouwbare Self Storage oplossingen

Locks in the Self Storage. What choices are there?

Unmanned or not unmanned, the question is yours.

One thing is paramount within Self Storage: you must be able to offer your tenants access. How you do this is completely up to you. Points to consider in the decision are the type of access involved and the first question whether you want to make the units unmanned or not. SC Solutions offers several options for optimal access management within Self Storage, with extremely reliable products that have been working well for our customers for many years.

Which lock to use?
There are many options in the field of locks within the Self Storage market. where some companies have a wide variety of locks in the range, SC Solutions has chosen to include only a selection of the options in its delivery package, taking into account the view that quality, reliability and that are the starting point. A wealth of experience and close research during SC Solutions’ existence has resulted in a proven number that can be deployed both manned and unmanned.
Unmanned locks
Tried and tested electric door locks for the SC Solutions units used, which can be used for both roller doors and swing doors. By entering a pin code using an app, the door of the unit can be opened easily, without the need for a card key that is activated at your door. The access code of the app can be easily removed, immediately a staff member on site is no longer necessary.
Because not every Self Storage entrepreneur is into unmanned installations, it is also possible to use these locks for use with an access card or drop.

Cylinder locks
SC Solutions has also been marketing cylinder locks for two years now. These are locks that make the use of a key and separate door unnecessary and that you can use easily. Our cylinder locks work in combination with a pin code keyboard and app. This type can also be used for regular doors, where you can choose to use access cards. A nice chic solution when you use entrance doors in rooms that are rented out as office space. Also for technical, toilet rooms and garages that can offer the cylinder lock.
Door locks for entrance doors
If a cylinder lock is not available, SC Solutions has also not been able to place any previous striker plates in its delivery package that can be placed in the frame. The strikers can be opened with card, key, pin code or app.

Choice as far as necessary
SC Solutions has managed to reduce the number of door locks that are used to three types of locks, each of which has been extensively tested.
1. Door locks for access doors of self-storage units, swing doors and roller doors.
2. Cylinder locks for regular entrance doors, offices and garages.
3. Electric striker plates for regular wicket doors.
Would you like to know which access locks are best for you?
We are happy to advise you!

SC Solutions
For reliable Self Storage solutions

Recommended Posts