Need extra security per storage space?

 

The need for storage space continues to grow enormously. People want more space in their home and therefore choose to store not much used materials in an external location. People with an online store do the same. Storing all things at home is very space-consuming, so if this can be done externally, this is desirable. However, there is one big disadvantage to storing things externally: you can’t see them. The Boxwatcher offers a solution here.

 
Safety
In order to get people to store their belongings externally, it is important that they are sure that their belongings can be stored clean, dry and safe. They want to be sure that their belongings are not stolen. Looking at a self storage site, it can be said that it is not always very busy with people. People store their belongings and only come to their storage room once in a while. It is precisely this tranquility in the building that is fodder for burglars. This means that access control, camera surveillance and an alarm are essential in some locations. If you look at an individual level, it is nice for people to know that the items in their own storage space are directly supervised.

Boxwatcher

SC Solutions developed the Boxwatcher especially for self-storage. A motion sensor that works on passive infrared and thus detects all movements in an individual storage space. The Boxwatcher reacts to sabotage and is integrated in the access software SC Access. This makes it possible to generate an alarm when there is movement at times when the storage space has not been opened by the tenant. This alarm can be set in three steps, with associated actions. You choose when a siren goes off, when an email is sent to the administrator and, if there is a link with an alarm system, when the control room is signaled. An employee of SC Solutions can of course advise you on this.
 
Quick installation
 
The great thing about the Boxwatcher is that it allows for quick installation. The installation of a Boxwatcher takes on average 10 times less time than the installation of a door contact. Even when a box has been rented out and access to the box cannot be obtained, the Boxwatcher can be installed quickly. The Boxwatcher thus offers a quick solution for better security.
 
The advantages of the Boxwatcher at a glance
 
  • Fast installation: 10 times faster than a door contact
  • Offers the tenant an extra feeling of safety
  • Passive infrared motion detection
  • Phased alarms
  • Extremely reliable when linked to access software
 
Sc Solutions Unmanned Self Storage Boxwatcher 300x281

Behoefte aan extra beveiliging per opslagruimte?

De behoefte aan opslagruimte neemt nog altijd enorm toe. Mensen willen meer ruimte in hun huis en kiezen daarom voor de opslag van niet veel gebruikte materialen op een externe locatie. Dit zelfde doen mensen met een webwinkel. Alle spullen thuis opslaan is erg ruimte verslindend, dus als dit extern kan, is dit wel zo gewenst. Er zit echter één groot nadeel aan het extern opslaan van spullen: je hebt er geen zicht op. De Boxwatcher biedt hierbij uitkomst.

Veiligheid

Om mensen zover te krijgen dat ze hun spullen extern opslaan, is het belangrijk dat ze er zeker van zijn dat hun spullen schoon, droog en veilig opgeborgen kunnen worden. Ze willen de zekerheid hebben dat hun spullen niet ontvreemd worden. Kijkend naar een selfstorage site kan gesteld worden dat het hier niet altijd erg druk is met mensen. Mensen slaan hun spullen op en komen slechts een enkele keer naar hun opslagruimte. Juist deze rust in het gebouw is voer voor inbrekers. Dit maakt dat toegangscontrole, cameratoezicht en een alarm op sommige locaties van essentieel belang zijn. Kijk je op individueler niveau, dan is het voor mensen prettig om te weten dat er direct toezicht is op de spullen in de eigen opslagruimte.

Boxwatcher

Speciaal voor de selfstorage ontwikkelde SC Solutions de Boxwatcher. Een bewegingssensor die werkt op passief infrarood en daarmee alle bewegingen in een individuele opslagruimte detecteert. De Boxwatcher reageert op sabotage en is geïntegreerd in de toegangssoftware SC Access. Hierdoor is het mogelijk een alarm te genereren wanneer er beweging is op momenten dat de opslagruimte niet door de huurder geopend is. Dit alarm kan in drie stappen gefaseerd worden ingesteld, met daaraan gekoppelde acties. U kiest er zelf voor wanneer een sirene afgaat, wanneer er een mail uitgaat naar de beheerder en, indien er een koppeling met een alarminstallatie is, wanneer de meldkamer wordt ingeseind. Uiteraard kan een medewerker van SC Solutions u hierbij adviseren.

Snelle installatie

Het mooie aan de Boxwatcher is dat deze een snelle installatie mogelijk maakt. De montage van een Boxwatcher neemt gemiddeld 10 keer minder tijd in beslag dan de installatie van een deurcontact. Ook wanneer een box verhuurd is en er geen toegang tot de box verkregen kan worden, is de Boxwatcher snel te installeren. Daarmee biedt de Boxwatcher een snelle oplossing voor een betere beveiliging.

De voordelen van de  Boxwatcher op een rij

  • Snelle installatie: 10 keer sneller dan een deurcontact
  • Biedt de huurder een extra veiligheidsgevoel
  • Passief infrarood bewegingsdetectie
  • Gefaseerde alarmmeldingen
  • Gekoppeld aan toegangssoftware uiterst betrouwbaar
Boxwatcher

Recommended Posts