Kubox

Kubox

Placement

We are proud to say that we will convert multiple sites of Kubox, on request of their new owner 1Box.

Our mechanics work hard on the site based in Alpen aan de Rijn. Soon we will be working on the sites in Alkmaar, Schiedam and Amsterdam, to install our access control system SC Access, in combination with keypads.

Customer

Kubox

Location

2022: Rotterdam

For 2022/2023 there are some new locations of Kubox in our planning:

Alpen aan de Rijn, Alkmaar, Schiedam & Amsterdam

We can install our access control system: SC Access, combined with keypads for access.

Plaatsing

JOIN ME

JOIN ME

Placement

JOIN ME is a new player in the market, which not only focuses on Self-Storage, but that focuses mainly on SELF OFFICE. At JOIN ME it is possible to rent a flex desk, office space or meeting room per hour, day, week or month. With this, JOIN ME responds well to the changes in the market, where companies do not always want to have their own fixed location.

SC Solutions was allowed to step into this new world, where we took care of the automation and security. From keypads at the entrance, to camera systems, recording recorders, electric locks, Boxwatchers and light and lift switches. We were also allowed to supply the barriers and the Smart Access app. These are now used with great success by tenants and managers, making a completely unmanned flex office possible.

Customer

JOIN ME

Location

2020:     Haarlem (Flex Office)

2022:     Amsterdam (Self Storage)

2022:     Amsterdam (Flex Office)

Atout Box

Atout Box

Placement

Atout Box is a large Self Storage company in France with seven branches, for which SC Solutions was allowed to arrange access and security. Most branches work with keypads for access in conjunction with our SC Access system. Very large branches are already equipped with our Boxwatchers and our Boxwatchers digital. The last project was Atout Box Alès, where we were able to connect no less than 800 Boxwatchers with our enthusiastic team of mechanics.

Customer

Atout Box

Location

2010:    Montpellier

2010:     St. Gely

2011:    Castelnau – (extentions in 2017 and 2018)

2016:     Nimes 1

2019:     Nimes 2

2020:     Montpellier sud-ouest

2021:     Alès

Wel of niet met de lift?

Elevator

Wel of niet met de lift?

Binnen de Self Storage zijn er bedrijven met grote vestigingen die uit meerdere verdiepingen bestaan. Hoe zorgt u er dan voor dat een huurder alleen op die plek komt waar hij mag zijn? En hoe zorgt u ervoor dat een huurder niet ongewenst door het hele filiaal gaat lopen? SC Solutions heeft hiervoor de oplossing, met toegangsrechten op maat.

 

Dwalen voorkomen

Dankzij eigen toegangssoftware, die al sinds 2008 uitstekend werkt bij veel Self Storage vestigingen, is het mogelijk de toegangsrechten van huurders in te stellen. Als vestigingsleider bepaalt u waar huurders mogen komen en wanneer ze daar toegang hebben. Zo kunt u voorkomen dat huurders zich ongewenst door het hele pand begeven.

Liften waar nodig

Dankzij de SC Liftswitch is het mogelijk de toegangsrechten van de lift te regelen. Zo kunt u bepalen of een huurder van een unit al dan niet van de lift gebruik mag maken. De locatie van de gehuurde unit zal daarbij leidinggevend zijn.

Dienstbaar toegangsbeer

Door toepassing van de SC Liftswitch in combinatie met het SC Access toegangspakket is er meer mogelijk. Het is  namelijk dan niet alleen mogelijk in te stellen of een huurder de lift mag gebruiken, maar er kan zelfs een beperking op het liftgebruik toegepast worden. Heeft een huurder een unit op de tweede verdieping, dan zal hij wel toegang krijgen tot de lift naar de tweede verdieping, maar kan hij bijvoorbeeld niet uitstappen op de eerste verdieping. Zo helpt u de huurders zich naar de juiste verdieping te begeven en voorkomt u zwerfacties door het bedrijf.

 

Wilt u graag meer weten over deze oplossing voor uw Self Storage?

De mensen van SC Solutions informeren u graag.

Using the elevator?

Within the Self Storage there are companies with large branches that consist of several floors. How do you ensure that a tenant only comes to the place where he is allowed to be? And how do you ensure that a tenant does not walk through the entire branch? SC Solutions has the solution for this, with customized access rights.

 

Prevent wondering

Thanks to our own access software, which has been working excellently at many Self Storage locations since 2008, it is possible to set the access rights of tenants. As a branch manager, you determine where tenants are allowed to go and when they have access there. This way you can prevent tenants from moving unwanted through the entire building.

 

Lifts where necessary

Thanks to the SC Liftswitch, it is possible to control the access rights of the lift. For example, you can determine whether or not a tenant of a unit may use the lift. The location of the rented unit will be leading.

 

Serviceable access control

By using the SC Liftswitch in combination with the SC Access access package, more is possible. It is then not only possible to set whether a tenant can use the lift, but a restriction can even be applied to the use of the lift. If a tenant has a unit on the second floor, he will have access to the elevator to the second floor, but he cannot get off on the first floor, for example. This way you help the tenants to move to the right floor and you prevent stray actions by the company.

 

Would you like to know more about this solution for your Self Storage?


The people of SC Solutions are happy to inform you.

Gecontroleerd licht in de Self Storage

Img 1972

Gecontroleerd licht in de Self Storage

Bij veel ondernemers in de Self Storage is nog altijd sprake van verlichting die de hele dag brandt, zeker ook gezien personeel dat in de rondte loopt. Nadat SC Solutions jaren geleden unmanned systemen in de Self Storage introduceerde, waardoor aanwezigheid van personeel op de werkvloer niet langer noodzakelijk is, kwam gelijk de vraag om lichtcontrole die enerzijds energiezuinig, maar anderzijds klantvriendelijk is

 

Energie beheer

Met de huidige energieprijzen, die hoger en hoger worden, kwam de vraag uit de markt om de verlichting in de Self Storage alleen te laten branden op momenten dat dit strikt noodzakelijk is. Hoewel hiervoor allerlei oplossingen zijn op basis van bewegingsmelders, koppelde SC Solutions de verlichting aan de toegangscontrole. Hierdoor is het mogelijk geworden om de verlichting alleen te laten branden wanneer er gasten in het gebouw zijn. Zijn er geen mensen rechtmatig in het gebouw, dan wordt de verlichting dankzij de SC-lichtschakelaar automatisch uitgeschakeld. Dit scheelt enorm in de kosten.

 

Klantvriendelijkheid

Omdat kostenbesparing niet ten koste van klanten mag gaan, is er met de SC-lichtschakelaar de mogelijkheid om een klantvriendelijk verlichtingsschema op te stellen, wederom gekoppeld aan de toegangscontrole. Komt er een huurder van een unit naar de Self Storage en opent hij daarmee rechtmatig de deur, dan gaat het verlichtingspad in werking. Alleen de gangen waar gebruik van wordt gemaakt om bij de unit te komen worden verlicht. De resterende lampen, die niet op de huurdersroute liggen, blijven uit. De huurder heeft hierdoor niet alleen voldoende licht, maar hij voelt zich welkom doordat hij naar de juiste plek wordt geleid.

 

Benieuwd naar de toepasbaarheid van de SC-lichtschakelaar in uw Self Storage filiaal? Neem dan contact op met SC Solutions BV.

Controlled light in the Self Storage

Many entrepreneurs in the Self Storage still have lighting that burns all day, especially considering staff who walk around. After SC Solutions introduced unmanned systems in self storage years ago, so that the presence of staff on the shop floor is no longer necessary, the demand for light control that is on the one hand energy efficient, but on the other hand customer-friendly.

Energy control
With the current energy prices, which are getting higher and higher, the demand came from the market to only have the lighting in the Self Storage on at times when it is strictly necessary. Although there are all kinds of solutions for this based on motion detectors, SC Solutions linked the lighting to the access control. This has made it possible to leave the lighting on only when there are guests in the building. If there are no people rightfully in the building, the lighting is automatically switched off thanks to the SC light switch. This makes a huge difference in costs.

Customer service
Because cost savings should not be at the expense of customers, the SC light switch makes it possible to draw up a customer-friendly lighting scheme, again linked to the access control. If a tenant of a unit comes to the Self Storage and opens the door lawfully, the lighting path will start working. Only the corridors that are used to get to the unit are illuminated. The remaining lamps, which are not on the tenant route, remain off. This not only gives the tenant enough light, but he feels welcome because he is guided to the right place.

 

Curious about the applicability of the SC light switch in your Self Storage branch? Please contact SC Solutions BV.