Sloten in de Self Storage. Welke keuzes zijn er?

Icon 144

Sloten in de Self Storage. Welke keuzes zijn er?

Unmanned of niet unmanned, de vraag is aan u.

Binnen de Self Storage staat één zaak voorop: u moet in staat zijn om uw huurders toegang te bieden. De manier waarop u dit doet is volledig aan u. Punten die meegenomen moeten worden in het besluit is enerzijds het type toegang dat het betreft en anderzijds de vraag of u de units al dan niet unmanned wilt maken. SC Solutions biedt meerdere mogelijkheden voor een optimaal toegangsbeheer binnen de Self Storage, met uiterst beproefde producten die al jaar en dag goed functioneren bij onze klanten.

Welk slot gebruiken?

Binnen de Self Storage markt zijn er veel keuzemogelijkheden op het gebied van sloten. Daar waar enkele bedrijven een enorme verscheidenheid aan sloten in het assortiment heeft, heeft SC Solutions ervoor gekozen om slechts een selectie van de mogelijkheden in haar leveringspakket op te nemen, rekening houden met het standpunt dat kwaliteit, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid voorop staan. Een rijke ervaring en veelvuldig onderzoek gedurende de bestaansperiode van SC Solutions heeft geresulteerd in een beproefd aantal sloten dat zowel manned als unmanned inzetbaar is.

Unmanned sloten

Voor de units gebruikt SC Solutions beproefde elektrische deursloten, die zowel bij roldeuren als swingdeuren toegepast kunnen worden. Door invoering van een pincode of het gebruik van een app kan de deur van de unit eenvoudig opengestuurd worden, zonder dat hiervoor een sleutel of kaart noodzakelijk is die aan uw huurder verstrekt wordt. De toegangscode of app kunnen eenvoudig digitaal verstrekt worden, waardoor een personeelslid op locatie niet langer noodzakelijk is.

Omdat niet iedere Self Storage ondernemer toe is aan unmanned installaties, is het ook mogelijk deze sloten in te zetten voor gebruik met toegangskaart of druppel.

 

Cilindersloten

Sinds twee jaar brengt SC Solutions ook cilindersloten op de markt. Dit zijn sloten die het gebruik van een sleutel en aparte deurgreep onnodig maken en die u relatief eenvoudig kunt toepassen. Onze cilindersloten werken in combinatie met pincode keypad en app. Ook kan dit type slot toegepast worden bij reguliere deuren, waarbij u ervoor kunt kiezen gebruik te maken van toegangskaarten. Een mooie chique oplossing wanneer u toegangsdeuren gebruikt bij ruimten die verhuurd worden als kantoorruimte. Ook voor technische ruimten, wc-ruimten en garages kan het cilinderslot uitkomst bieden.

Deursloten voor toegangsdeuren

Is een cilinderslot niet van toepassing of ziet u hier simpelweg de meerwaarde niet van, dan heeft SC Solutions ook nog de gebruikelijke sluitplaten in haar leveringspakket, welke in het kozijn geplaatst kunnen worden. De sluitplaten kunnen opengestuurd worden met kaart, sleutel, pincode of app.

 

Keuze tot zover als nodig is

SC Solutions heeft het aantal deursloten dat toegepast wordt weten te reduceren tot drie type sloten, die elk uitvoerig getest zijn.

  1. Deursloten voor toegangsdeuren van selfstorage units, swingdeuren en roldeuren.
  2. Cilindersloten voor reguliere toegangsdeuren, kantoren en garages.
  3. Elektrische sluitplaten voor reguliere loopdeuren.

Wilt u weten welke toegangssloten bij u het best toegepast kunnen worden?

Wij adviseren u graag!

 

SC Solutions

Voor betrouwbare Self Storage oplossingen

Locks in the Self Storage. What choices are there?

Unmanned or not unmanned, the question is yours.

One thing is paramount within Self Storage: you must be able to offer your tenants access. How you do this is completely up to you. Points to consider in the decision are the type of access involved and the first question whether you want to make the units unmanned or not. SC Solutions offers several options for optimal access management within Self Storage, with extremely reliable products that have been working well for our customers for many years.

Which lock to use?
There are many options in the field of locks within the Self Storage market. where some companies have a wide variety of locks in the range, SC Solutions has chosen to include only a selection of the options in its delivery package, taking into account the view that quality, reliability and that are the starting point. A wealth of experience and close research during SC Solutions’ existence has resulted in a proven number that can be deployed both manned and unmanned.
Unmanned locks
Tried and tested electric door locks for the SC Solutions units used, which can be used for both roller doors and swing doors. By entering a pin code using an app, the door of the unit can be opened easily, without the need for a card key that is activated at your door. The access code of the app can be easily removed, immediately a staff member on site is no longer necessary.
Because not every Self Storage entrepreneur is into unmanned installations, it is also possible to use these locks for use with an access card or drop.

Cylinder locks
SC Solutions has also been marketing cylinder locks for two years now. These are locks that make the use of a key and separate door unnecessary and that you can use easily. Our cylinder locks work in combination with a pin code keyboard and app. This type can also be used for regular doors, where you can choose to use access cards. A nice chic solution when you use entrance doors in rooms that are rented out as office space. Also for technical, toilet rooms and garages that can offer the cylinder lock.
Door locks for entrance doors
If a cylinder lock is not available, SC Solutions has also not been able to place any previous striker plates in its delivery package that can be placed in the frame. The strikers can be opened with card, key, pin code or app.

Choice as far as necessary
SC Solutions has managed to reduce the number of door locks that are used to three types of locks, each of which has been extensively tested.
1. Door locks for access doors of self-storage units, swing doors and roller doors.
2. Cylinder locks for regular entrance doors, offices and garages.
3. Electric striker plates for regular wicket doors.
Would you like to know which access locks are best for you?
We are happy to advise you!

SC Solutions
For reliable Self Storage solutions

JOIN ME

Afbeelding1

Join me

Self storage in combinatie met een flexibel kantorenconcept in Amsterdam Noord

Amsterdam Noord is volop in ontwikkeling. Er wordt volop gebouwd met het oog op wonen en werken. Tegemoetkomend aan beide zaken ontwikkelt Join Me op dit moment een mooi concept: flex office, waar flexplekken, kantoorruimten en vergaderruimtes per dag, week of maand gehuurd kunnen worden.

In Amsterdam Noord is een gebouw  aangekocht, de verbouwing in gang gezet en vervolgens komt SC Solutions wederom in beeld voor de beveiliging en het toegangsbeheer. Een mooie klus op geringe afstand.

Het concept

Join Me redeneert vanuit de gedachte dat de manier van werken in zijn algemeenheid aan het veranderen is. Lang niet iedereen wil nog iedere dag naar een kantoorgebouw reizen om daar een vaste werkplek te hebben, terwijl er vanuit huis of dicht bij huis net zo eenvoudig gewerkt kan worden. Waarom immers tijd verdoen met reizen, terwijl dat niet strikt noodzakelijk is? Daarbij willen lang niet alle bedrijven geconfronteerd worden met dure huren van panden en reiskosten van personeel. Tel je deze twee zaken bij elkaar op, dan kom je tot de conclusie dat het wel heel prettig zou zijn als er in de buurt van de eigen woning een pand zou staan waar je voor een dag, week of maand een ruimte kan huren om aan het werk te gaan.

Flexplekken, kantoorruimtes en vergaderruimte met faciliteiten

Join Me biedt momenteel reeds in Haarlem en straks ook in Amsterdam Noord flexplekken, kantoorruimtes en vergaderruimtes die gehuurd kunnen worden. Zo is het mogelijk een flexplek te huren op een plek waar meerdere mensen op voldoende afstand van elkaar aan het werk kunnen. Wil je liever meer privacy, dan huur je een kantoorruimte. Heb je behoefte aan meer ruimte, waar je met een groep mensen kunt overleggen, dan is er zelfs de mogelijkheid tot het huren van een vergaderruimte. Daarbij is er de beschikking over koffie, thee, printers, WiFi, enz. Aan mogelijkheden geen gebrek. Wil je een ruimte huren? Dan is dat online in vijf minuten tijd te regelen.

Aandeel SC Solutions

In navolging op de vestiging Join Me flex office Haarlem, waar SC Solutions succesvol de toegang en beveiliging mocht verzorgen, is SC Solutions wederom benaderd. Deze keer om voor de nieuwe vestiging in Amsterdam Noord de toegang en beveiliging van de selfstorage en het pand voor flexoffice te regelen.

De toegang tot het terrein, het pand en de individuele ruimtes wordt uitgevoerd met een slagboom en keypads.  

Voor de beveiliging plaatsen wij een ruim aantal camera’s in de algemene ruimten en Boxwatchers in de individuele ruimten. Zo kan niet alleen de veiligheid maar ook de netheid geborgd worden.

De voorbereidingen in Amsterdam Noord zijn in volle gang, de aannemer is druk in de weer en wij zijn er klaar voor om eind mei te starten met onze enthousiaste installatiemonteurs. Op naar een mooi stukje vakmanschap binnen de eigen regio.

Join me

Self storage in combination with a flexible office concept in Amsterdam North​

Amsterdam North is in full development. There will be plenty built for living and working. Accommodating both things
Join Me is currently developing a great concept: flex office, where flexible workplaces, office spaces and meeting rooms rented per day, week or month could be.

A building  has been purchased in Amsterdam Noord, the renovation has started and SC Solutions then comes into the picture again for security and the access control. A nice job at a short distance.

The concept

Join Me reasons from the idea that the way of working in general is changing. Not everyone wants to travel every day to an office building to have a permanent workplace there, while it is just as easy to work from home or close to home. After all, why waste time traveling when it’s not strictly necessary? Not all companies want to be confronted with expensive rents for buildings and travel costs for staff. If you add these two things together, you come to the conclusion that it would be very nice if there were a building near your own home where you could rent a space for a day, week or month to to go to work.

Flex desks, office spaces and meeting room with facilities

Join Me currently offers flexible workplaces, office spaces and meeting rooms that can be rented in Haarlem and soon also in Amsterdam North. For example, it is possible to rent a flex desk in a place where several people can work at a sufficient distance from each other. If you prefer more privacy, you can rent an office space. If you need more space where you can confer with a group of people, it is even possible to rent a meeting room. There is also access to coffee, tea, printers, WiFi, etc. There is no shortage of options. Do you want to rent a space? Then this can be arranged online in five minutes.

Share SC Solutions

Following the Join Me flex office Haarlem location, where SC Solutions was able to successfully provide access and security, SC Solutions was again approached. This time to arrange access and security for the self-storage and the flex office building for the new location in Amsterdam Noord.

Access to the site, the building and the individual areas is provided with a barrier and keypads.

For security, we place a large number of cameras in the general areas and box watchers in the individual areas. In this way, not only safety but also cleanliness can be guaranteed.

Preparations in Amsterdam North are in full swing, the contractor is busy and we are ready to start at the end of May with our enthusiastic installation technicians. On to a beautiful piece of craftsmanship within our own region.