Wel of niet met de lift?

Elevator

Wel of niet met de lift?

Binnen de Self Storage zijn er bedrijven met grote vestigingen die uit meerdere verdiepingen bestaan. Hoe zorgt u er dan voor dat een huurder alleen op die plek komt waar hij mag zijn? En hoe zorgt u ervoor dat een huurder niet ongewenst door het hele filiaal gaat lopen? SC Solutions heeft hiervoor de oplossing, met toegangsrechten op maat.

 

Dwalen voorkomen

Dankzij eigen toegangssoftware, die al sinds 2008 uitstekend werkt bij veel Self Storage vestigingen, is het mogelijk de toegangsrechten van huurders in te stellen. Als vestigingsleider bepaalt u waar huurders mogen komen en wanneer ze daar toegang hebben. Zo kunt u voorkomen dat huurders zich ongewenst door het hele pand begeven.

Liften waar nodig

Dankzij de SC Liftswitch is het mogelijk de toegangsrechten van de lift te regelen. Zo kunt u bepalen of een huurder van een unit al dan niet van de lift gebruik mag maken. De locatie van de gehuurde unit zal daarbij leidinggevend zijn.

Dienstbaar toegangsbeer

Door toepassing van de SC Liftswitch in combinatie met het SC Access toegangspakket is er meer mogelijk. Het is  namelijk dan niet alleen mogelijk in te stellen of een huurder de lift mag gebruiken, maar er kan zelfs een beperking op het liftgebruik toegepast worden. Heeft een huurder een unit op de tweede verdieping, dan zal hij wel toegang krijgen tot de lift naar de tweede verdieping, maar kan hij bijvoorbeeld niet uitstappen op de eerste verdieping. Zo helpt u de huurders zich naar de juiste verdieping te begeven en voorkomt u zwerfacties door het bedrijf.

 

Wilt u graag meer weten over deze oplossing voor uw Self Storage?

De mensen van SC Solutions informeren u graag.

Using the elevator?

Within the Self Storage there are companies with large branches that consist of several floors. How do you ensure that a tenant only comes to the place where he is allowed to be? And how do you ensure that a tenant does not walk through the entire branch? SC Solutions has the solution for this, with customized access rights.

 

Prevent wondering

Thanks to our own access software, which has been working excellently at many Self Storage locations since 2008, it is possible to set the access rights of tenants. As a branch manager, you determine where tenants are allowed to go and when they have access there. This way you can prevent tenants from moving unwanted through the entire building.

 

Lifts where necessary

Thanks to the SC Liftswitch, it is possible to control the access rights of the lift. For example, you can determine whether or not a tenant of a unit may use the lift. The location of the rented unit will be leading.

 

Serviceable access control

By using the SC Liftswitch in combination with the SC Access access package, more is possible. It is then not only possible to set whether a tenant can use the lift, but a restriction can even be applied to the use of the lift. If a tenant has a unit on the second floor, he will have access to the elevator to the second floor, but he cannot get off on the first floor, for example. This way you help the tenants to move to the right floor and you prevent stray actions by the company.

 

Would you like to know more about this solution for your Self Storage?


The people of SC Solutions are happy to inform you.